Phlebotomy Care Team

 

 

Phlebotomy Care Team

 


 HRC Pasadena 2016 Hasmik Phlebotomy Team

Hasmik Kazaryan, CPT1 - Phlebotomist

 HRC Pasadena 2016 Fatima Phlebotomy Team

Fatima Beltran, CPT1 - Phlebotomist/Lab Assistant

 
 HRC Pasadena 2016 Janet Phlebotomy Team

Janet Ayvazyan, CPT1 - Phlebotomist

 
HRC Pasadena 2016 Rodolfo Phlebotomy Team

Rodolfo Espino, CPT1 - Phlebotomist

 
 

 

 

Emily Espino, CPT1 - Phlebotomist

 

 

 

Jennifer Arrogones, CLS - Clinical Lab Scientist